FAQs Complain Problems

सुरुङ्गा नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा योजनाहरुको लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा

वडा न. १
वडा न. २ a
वडा न. २ b
वडा न. ३
वडा न. ४
वडा न. ५ a
वडा न. ५ b
वडा न. ६
वडा न. ७
वडा न. ८
वडा न. ९
वडा न. १०
वडा न. ११

आर्थिक वर्ष: