FAQs Complain Problems

७७/७८

सार्वजनिक पोखरी तथा दह हरुको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! !!!

सार्वजनिक पोखरीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशन गरेको सूचना !!! !!!

सुरुङ्गा नगरपालिका भित्र रहेका ऐलानी तथा सार्वजनिक दह पोखरीहरुको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!